vrouw-weeft-naar-een-kindje-en-zijn-moeder.jpg
Terug

Bescherming van het privéleven. 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We hebben het wereldwijde beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (hierna het "beleid") ontwikkeld om u te informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, delen, verzenden, overdragen, verwijderen of anderzins verwerken (het geheel van deze acties wordt aangewezen als verwerking). 

Dit Beleid inzake Gegevensbescherming beschrijft de maatregelen die we nemen om uw Persoonsgegevens te beschermen. We delen u ook mee hoe u ons kunt bereiken om een antwoord te krijgen op alle vragen die u eventueel hebt in verband met uw Persoonsgegevens.

We zijn gehouden tot naleving van iedere van toepassing zijnde wetgeving inzake Persoonsgegevens en we garanderen dat Persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden conform de bepalingen van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en alle eventueel van toepassing zijnde plaatselijke wetgevingen.

De toegang tot en het gebruik van deze website (hierna gezamenlijk de “Site” genoemd) geldt als uw aanvaarding voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hieronder in punt 1 genoemde doeleinden. Pluxee Belgium NV (hierna “Pluxee”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Ravensteinstraat 36, B-1000 Brussel met ondernemingsnummer BE 403 167 335, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u meer informatie wenst over hoe we persoonsgegevens verwerken via cookies, gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen.

1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en rechtsgrond

Pluxee verzamelt persoonsgegevens van personen die verbinding maken met de Site en van personen die zich willen abonneren op haar diensten (met name via gegevens uit het rijksregister dat door de aanbestedende overheid worden meegedeeld en de inschrijvingsformulieren die op de Site beschikbaar zijn), met het oog op de volgende doeleinden en de volgende rechtsgrond:

Doel van de verwerking
Rechtsgrond

Verzameling namens de aanbestedende overheden van persoonsgegevens met het oog op (i) de goede inschrijving voor het gebruik van PWA-cheques en (ii) de nakoming van elke andere verplichting inzake het beheer van PWA-cheques en dit in overeenstemming met de opdracht betreffende de afgifte en terugbetaling van papieren PWA-cheques.

  • Naleving van een wettelijke verplichting: wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen;
  • Uitvoering van een contract / overheidsopdracht: bijzonder bestek van de aanbestedende overheden

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door de aanbestedende overheden, de erkende ondernemingen, de dienstverleners alsook een beperkt aantal externe dienstverleners die ze nodig hebben om Pluxee in staat te stellen een goed beheer van de PWA-cheques te verzekeren.
U machtigt Pluxee en de aanbestedende overheid om uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over alle aspecten van het systeem van PWA-cheques. Het gaat om operationele communicatie waarmee u uw rekening van PWA-cheques kan beheren.
Indien u meer informatie wenst over ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens dat u mogelijks vermeld tijdens het bezoek van onze site, raden wij u aan om de onderstaande tekst te lezen. 

2. Categorieën van gegevens en bewaartermijn

De gebruiker vindt hieronder informatie over de categorieën van persoonsgegevens die door Pluxee worden verwerkt en de duur van de bewaring van deze gegevens.

Categorie van de verwerkte gegevens
Termijn gedurende welke gegevens moeten worden bewaard

De door de aanbestedende overheid verstrekte gegevens uit het rijksregister (uw volledige naam, geboortedatum, adres, rijksregisternummer en eventuele gezinssamenstelling)

De gegevens worden bewaard overeenkomstig de voorschriften van het bestek van de aanbestedende overheid, zijnde 10 jaar tot na de uitbetaling van de PWA-cheques aan de erkende onderneming, of bij gebreke hieraan vanaf de uitgifte van de cheque (indien er geen uitbetaling gebeurde omwille van bijvoorbeeld diefstal van de cheque)

 

Eventueel: uw contactgegevens, zoals

telefoonnummer en e-mailadres

Idem

 

Uw bankrekeningnummer waarmee u uw PWA-cheques betaalt

Idem

 

Daarnaast verwerkt Pluxee eveneens Technische gegevens (i.e. IP-adres van het toestel waarmee u uw PWA-cheques bestelt en beheert). Deze gegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar teneinde de bevoegde inspecteurs de mogelijkheid te geven om hun onderzoek uit te voeren.

3. Toegang tot de gegevens

De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de gebruiker zijn voor Pluxee van groot belang. Pluxee beperkt de toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker daarom tot het personeel van Pluxee dat deze gegevens moet kennen om verzoeken van de gebruiker te kunnen verwerken of de overeengekomen dienst aan de gebruiker te kunnen verlenen.

Pluxee kan echter wel de persoonsgegevens van de gebruiker doorgeven aan geautoriseerde dienstverleners (bijvoorbeeld dochterondernemingen van de Pluxee-groep, technische dienstverleners (hosting, onderhoud), consultants, enz.) die Pluxee gebruikt voor het verlenen van haar diensten.

Pluxee machtigt deze dienstverleners niet om de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover dit noodzakelijk is om de diensten namens Pluxee uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Daarnaast kan Pluxee persoonsgegevens over de gebruiker delen (i) indien dit wettelijk of gerechtelijk vereist is, of (ii) indien Pluxee van mening is dat de overdracht van dergelijke informatie noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke onwettelijke activiteit.

4. Rechten van de gebruiker

De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek via het webformulier dat beschikbaar is op de Site.

De gebruiker heeft de verschillende rechten die in de onderstaande tabel zijn vermeld:

RECHT VAN TOEGANG

Gebruikers kunnen om toegang tot hun Persoonsgegevens verzoeken. De gebruiker kan ook verzoeken om onnauwkeurige Persoonsgegevens te corrigeren of onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen.

Gebruikers kunnen alle beschikbare informatie over de herkomst van hun Persoonsgegevens opvragen en kunnen een kopie van hun door Pluxee verwerkte Persoonsgegevens opvragen.

RECHT OP VERGETELHEID

In voorkomend geval laat het recht om vergeten te worden de gebruiker toe om zijn Persoonsgegevens te laten verwijderen indien:

(i) de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt;

(ii) de gebruiker besluit zijn toestemming in te trekken;

(iii) de gebruiker bezwaar maakt tegen een geautomatiseerde verwerking waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties;

(iv) zijn Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

(v) zijn Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

(vi) het wissen ervan verplicht is met oog op de naleving van de toepasselijke wetgeving.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In voorkomend geval kan de gebruiker vragen om de verwerking te beperken wanneer:

(i) hij de juistheid van de Persoonsgegevens betwist;

(ii) Pluxee geen Persoonsgegevens meer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden;

(iii) hij om gegronde redenen tegen de verwerking bezwaar maakt.

RECHT OP DE OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS 

In voorkomend geval mag de gebruiker vragen dat zijn Persoonsgegevens mogen overgedragen worden die hij aan Pluxee in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm heeft overgemaakt. Hij heeft het recht om deze Persoonsgegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder dat Pluxee dit mag beletten, indien:

a) de verwerking van zijn Persoonsgegevens berust op een toestemming of contract; en

b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Gebruikers hebben ook het recht om hun Persoonsgegevens rechtstreeks aan een derde partij van hun keuze door te geven (indien dit technisch mogelijk is).

RECHT VAN BEZWAAR TEGEN VERWERKING IN HET KADER VAN DIRECT MARKETING

De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken ("recht op terugtrekking") tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens (met inbegrip van profilering of commerciële communicatie). Wanneer Pluxee de Persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt op basis van zijn toestemming, kan de Gebruiker zijn toestemming te allen tijde intrekken.

RECHT OM NIET TE WORDEN ONDERWORPEN AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De gebruiker heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering gebaseerd besluit, waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Indien de gebruiker een klacht heeft met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan hij het formulier voor klachten/verzoeken invullen en verzenden. Indien de gebruiker niet tevreden is met de reactie van Pluxee, kan hij of zij andere verhaalsmogelijkheden zoeken door contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit of rechtbank. Hij kan in het bijzonder contact opnemen met de leidende toezichthoudende autoriteit van Pluxee, de Belgische toezichthoudende autoriteit "CBPL" (www.privacycommission.be).

In geval van wijziging van de eigen administratieve gegevens dient de gebruiker Pluxee hiervan binnen een maand in kennis stellen.
Voor meer informatie kan de gebruiker zich wenden tot het openbaar register van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

5. Beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens

Pluxee verbindt zich ertoe alle technische of organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of aan onbevoegde derden worden meegedeeld.

6. Contact

Indien u vragen of zorgen heeft met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, neem contact met ons op via ons online formulier.